RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...

No events

Ugdymo programos

  Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2015 m.) bei įstaigos bendruomenės parengta Ikimokyklinio ugdymo(si) programa (2007 m., nauja redakcija 2016 m.)

 

ugdymui 2        https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

    Priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja:

    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1

    PU tvarkos aprašas 2022-2023 m.m.