RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - gegužės 31 d.

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 3-7 d.
Respublikinės aplinkosauginės akcijos „DAROM 2021" praktinės veiklos (grupių projektai, talka, daržo įrengimo darbai)


Gegužės 4 d.
Respublikinio skaitmeninių mokymo priemonių „Skaičių labirintas" kūrimo projektas (priemonę pristato įstaigos mokytoja J. Nemanytė)


Gegužės 10-14 d.
Teminė savaitė „Kaip gera turėti ir mylėti", skirta Šeimos dienai


Gegužės 10-28 d.
Įstaigos sveikatos projekto (finansuojamo Biržų sav. visuomenės sveikatos rėmimo programos) „Basakojų dienos" praktinės veiklos:
• STEAM veikla „Maža pėdutė – didelė pėda";
• meninė veikla „Mano šeimos pėdutės";
• terapinės veiklos „Basų kojų pasaka", Kutuliukų masažas";
• aktyvi veikla „Basų kojų iššūkis. Aš galiu. O tu?";
• sportinė pramoga „Basakojų futbolas"


Gegužės 5d., 11 d.
Respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai" praktinė konferencija


Gegužės 27 d.
ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje" kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?"


Gegužės 25 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės" (LTMŽ) II etapas


Gegužės 3- 23 d.
Respublikinė aktyvi iniciatyva „Judanti klasė"


Gegužės 28 d.
Pramoga „Bedančių diena" (atsisveikinimas su priešmokyklinukais)


Gegužės 31 d..
Daržo –laboratorijos pristatymas ir atidarymas


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai su tėvais, aptariant vaiko pasiekimus

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLAČIOJO AUDITO IŠVADOS

Apklausa vyko 2020 m. gruodžio 21-28 d.

Respondentų skaičius – 30 (įstaigos darbuotojai, vaikų tėvai)

Įvertintos šešios įstaigos veiklos sritys ir išskirtos:

 

SRITIS

ĮVERTIS

 

balais

procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

 

6. Mokyklos   valdymas

3,25

81,25 %

ŽEMIAUSIOS VERTĖS

 

3.Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3,12

78 %

 

Įvertinti šešių veiklos sričių pagalbiniai rodikliai ir išskirti:

 

PAGALBINIAI RODIKLIAI

ĮVERTIS

 

balais

procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

 

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija (sritis „Mokyklos valdymas“)

6.3.3.   Santykiai su personalu, komandų telkimas(sritis „Mokyklos valdymas“)

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas (sritis „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“)

 

3,63

 

3,57

 

3,53

90,75 %

 

89,25 %

 

88,25 %

ŽEMIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

 

2.1.3.Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams (sritis „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“)

1.3.3. Atvirumas pokyčiams (sritis „Etosas“)

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (sritis „Vaiko poreikių tenkinimas“)

 

2,8

 

2,93

2,96

70 %

 

73,25 %

74 %

 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupė šiuo metu atlieka „giluminį“ „VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMAI“ vertinimą. Bus gilinamasi į:vaiko raidos ir pasiekimų vertinimą, vaiko daromos pažangos vertinimo sistemą, mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, vaiko pasiekimų kokybę, vaiko daromą pažangą įvairiais amžiaus tarpsniais, vaiko pasiekimų kokybę priešmokykliniame amžiuje, specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažangą.

 Pranešame, kad lopšelis-darželis vykdo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimą, kuris dalomas į „platųjį“ ir „giluminį“, vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta Veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

    „Plačiuoju“ įsivertinimu analizuojamos visos įstaigos veiklos sritys (1. Etosas; 2. Vaiko ugdymas(is) ir mokymas(is); 3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai; 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 5. Ištekliai; 6. Įstaigos valdymas). Kiekvienoje srityje yra išskirti pagalbiniai rodikliai, kurie vertinami keturiais lygmenimis: 4 – labai gerai (vyrauja pasiekimai), 3 – gerai (pasiekimų daugiau nei trūkumų), 2 – patenkinamai (yra trūkumų), 1 – nepatenkinamai (vyrauja trūkumai).

     Atlikusi „platųjį įsivertinimą“ Veiklos kokybės įsivertinimo grupė išanalizavusi gautus duomenis, sprendžia, kuri sritis bus analizuojama „giluminiu“ būdu, t. y. atliekant platesnį tyrimą. Išsamiam tyrimo įvertinimui naudojami metodai: dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos, interviu.

     Siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė kuria klausimyną, taiko įvairius instrumentus tyrimui atlikti, apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia darželio, mokytojų taryboms, administracijai. Įsivertinimo apibendrinti duomenys, išvados naudojamos įstaigos veiklai tobulinti, priemones įtraukiant į Veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo planus.

     Kviečiu būti aktyviais įsivertinimo proceso dalyviais ir teikti informaciją bei nuomones įvairiais veiklos klausimais.