RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


rugpjūčio 01 d. - rugpjūčio 31 d.

Vasaros sezono renginiai

Birželio 1 d.
Pramoga lauke „Vaikų diskoteka", skirta Vaikų gynimo dienai


Birželio 2-4 d.
Kūrybinė veikla „Kaklaraištis tėčiui"


Birželio 8 d.
Metodinis pasitarimas su rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojais ugdymui


Birželio mėn. (pagal oro sąlygas)
Basakojų stovykla (įstaigos sveikatos projektas „Basakojų dienos")


Birželio 23 d.
Veiklos dienelė lauke „Vasaros spalvos"


Birželio, liepos, rugpjūčio mėn.
ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje" mokymai


Liepos 5 d.
Kūrybinė veikla „Trispalvės karūnos diena", skirta Liepos 6 d. paminėti


Liepos 16 d.
Veiklos dienelė lauke „Purvo terapija"


Liepos 30 d.
Aktyvi veikla „Basų kojų iššūkis" (įstaigos sveikatos projektas „Basakojų dienos")


Rugpjūčio 5 d.
Kūrybinė veikla „Vabalai tabalai"


Rugpjūčio 13 d.
Veiklos dienelė lauke „Žolynėlių pasakos"


Rugpjūčio 30 d.
Susitikimas su būsimų darželinukų tėveliais


Birželio-rugpjūčio mėn. (pagal bendrą susitarimą)
Aktyvi iniciatyva darbuotojams „Žygis basomis" (įstaigos sveikatos projektas „Basakojų dienos")


Birželio-liepos mėn.
ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto ,,Palankios šeimai erdvės kūrimas" veiklos

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLAČIOJO AUDITO IŠVADOS

Apklausa vyko 2020 m. gruodžio 21-28 d.

Respondentų skaičius – 30 (įstaigos darbuotojai, vaikų tėvai)

Įvertintos šešios įstaigos veiklos sritys ir išskirtos:

 

SRITIS

ĮVERTIS

 

balais

procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

 

6. Mokyklos   valdymas

3,25

81,25 %

ŽEMIAUSIOS VERTĖS

 

3.Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3,12

78 %

 

Įvertinti šešių veiklos sričių pagalbiniai rodikliai ir išskirti:

 

PAGALBINIAI RODIKLIAI

ĮVERTIS

 

balais

procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

 

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija (sritis „Mokyklos valdymas“)

6.3.3.   Santykiai su personalu, komandų telkimas(sritis „Mokyklos valdymas“)

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas (sritis „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“)

 

3,63

 

3,57

 

3,53

90,75 %

 

89,25 %

 

88,25 %

ŽEMIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

 

2.1.3.Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams (sritis „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“)

1.3.3. Atvirumas pokyčiams (sritis „Etosas“)

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (sritis „Vaiko poreikių tenkinimas“)

 

2,8

 

2,93

2,96

70 %

 

73,25 %

74 %

 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupė šiuo metu atlieka „giluminį“ „VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMAI“ vertinimą. Bus gilinamasi į:vaiko raidos ir pasiekimų vertinimą, vaiko daromos pažangos vertinimo sistemą, mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, vaiko pasiekimų kokybę, vaiko daromą pažangą įvairiais amžiaus tarpsniais, vaiko pasiekimų kokybę priešmokykliniame amžiuje, specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažangą.

 Pranešame, kad lopšelis-darželis vykdo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimą, kuris dalomas į „platųjį“ ir „giluminį“, vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta Veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

    „Plačiuoju“ įsivertinimu analizuojamos visos įstaigos veiklos sritys (1. Etosas; 2. Vaiko ugdymas(is) ir mokymas(is); 3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai; 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 5. Ištekliai; 6. Įstaigos valdymas). Kiekvienoje srityje yra išskirti pagalbiniai rodikliai, kurie vertinami keturiais lygmenimis: 4 – labai gerai (vyrauja pasiekimai), 3 – gerai (pasiekimų daugiau nei trūkumų), 2 – patenkinamai (yra trūkumų), 1 – nepatenkinamai (vyrauja trūkumai).

     Atlikusi „platųjį įsivertinimą“ Veiklos kokybės įsivertinimo grupė išanalizavusi gautus duomenis, sprendžia, kuri sritis bus analizuojama „giluminiu“ būdu, t. y. atliekant platesnį tyrimą. Išsamiam tyrimo įvertinimui naudojami metodai: dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos, interviu.

     Siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė kuria klausimyną, taiko įvairius instrumentus tyrimui atlikti, apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia darželio, mokytojų taryboms, administracijai. Įsivertinimo apibendrinti duomenys, išvados naudojamos įstaigos veiklai tobulinti, priemones įtraukiant į Veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo planus.

     Kviečiu būti aktyviais įsivertinimo proceso dalyviais ir teikti informaciją bei nuomones įvairiais veiklos klausimais.