RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


spalio 01 d. - spalio 31 d.

Spalio mėnesio renginiai

Spalio 1-31 d.
Rajoninė piešinių paroda „Rudenėlis pabėrė spalvas", skirta Mokytojų dienai (Biržų ŠPT)


Spalio 4 d.
Mažasis vaikų forumas „(Ne)Mėgstamiausi patiekalai"


Spalio 6 d.
Renginys „RAGAUTUVĖS"


Spalio 13 d.
Seminaras „Maisto higieną ir maitinimą vaikų ugdymo įstaigose reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pakeitimai ir naujovės"


Spalio 11, 12, 20, 21 d.
Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Tęsk"


Spalio 14 d.
Respublikinis ekologinis projektas „Žaliasis lėktuvėlis"


Spalio 15 d.
Sveikatos valandėlė „Mokausi būti švarus", skirta pasaulinei rankų plovimo dienai


Spalio 20 d.
Eismo-žaidimų aikštelės atidarymas


Spalio 22 d.
Įstaigos VGK posėdis


Spalio 25 d.
Pažintinė mokslinė edukacija „Krintanti žvaigždė" (nuotolinis prisijungimas su Garsios tylos observatorija)


Spalio mėn.
MOKSLO diena kartu su VŠĮ „Inžinerijos mokykla"


Spalio mėn.
Respublikinis projektas-kūrybinių darbų konkursas „Tvari ateitis- išsaugota gamta"


Spalio 26 d.
Pristatymas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika"


Spalio mėn.
Atvira veikla "Vaikų patirtinis ugdymas lauke"(pagal metodinės grupės planą)


Spalio 28 d.
Daržo-laboratorijos kūrimo darbo grupės susitikimas

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLAČIOJO AUDITO IŠVADOS

Apklausa vyko 2020 m. gruodžio 21-28 d.

Respondentų skaičius – 30 (įstaigos darbuotojai, vaikų tėvai)

Įvertintos šešios įstaigos veiklos sritys ir išskirtos:

 

SRITIS

ĮVERTIS

 

balais

procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

 

6. Mokyklos   valdymas

3,25

81,25 %

ŽEMIAUSIOS VERTĖS

 

3.Vaiko ugdymo(si) pasiekimai

3,12

78 %

 

Įvertinti šešių veiklos sričių pagalbiniai rodikliai ir išskirti:

 

PAGALBINIAI RODIKLIAI

ĮVERTIS

 

balais

procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

 

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija (sritis „Mokyklos valdymas“)

6.3.3.   Santykiai su personalu, komandų telkimas(sritis „Mokyklos valdymas“)

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas (sritis „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“)

 

3,63

 

3,57

 

3,53

90,75 %

 

89,25 %

 

88,25 %

ŽEMIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

 

2.1.3.Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams (sritis „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“)

1.3.3. Atvirumas pokyčiams (sritis „Etosas“)

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (sritis „Vaiko poreikių tenkinimas“)

 

2,8

 

2,93

2,96

70 %

 

73,25 %

74 %

 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupė šiuo metu atlieka „giluminį“ „VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMAI“ vertinimą. Bus gilinamasi į:vaiko raidos ir pasiekimų vertinimą, vaiko daromos pažangos vertinimo sistemą, mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, vaiko pasiekimų kokybę, vaiko daromą pažangą įvairiais amžiaus tarpsniais, vaiko pasiekimų kokybę priešmokykliniame amžiuje, specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažangą.

 Pranešame, kad lopšelis-darželis vykdo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimą, kuris dalomas į „platųjį“ ir „giluminį“, vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta Veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

    „Plačiuoju“ įsivertinimu analizuojamos visos įstaigos veiklos sritys (1. Etosas; 2. Vaiko ugdymas(is) ir mokymas(is); 3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai; 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 5. Ištekliai; 6. Įstaigos valdymas). Kiekvienoje srityje yra išskirti pagalbiniai rodikliai, kurie vertinami keturiais lygmenimis: 4 – labai gerai (vyrauja pasiekimai), 3 – gerai (pasiekimų daugiau nei trūkumų), 2 – patenkinamai (yra trūkumų), 1 – nepatenkinamai (vyrauja trūkumai).

     Atlikusi „platųjį įsivertinimą“ Veiklos kokybės įsivertinimo grupė išanalizavusi gautus duomenis, sprendžia, kuri sritis bus analizuojama „giluminiu“ būdu, t. y. atliekant platesnį tyrimą. Išsamiam tyrimo įvertinimui naudojami metodai: dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos, interviu.

     Siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė kuria klausimyną, taiko įvairius instrumentus tyrimui atlikti, apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia darželio, mokytojų taryboms, administracijai. Įsivertinimo apibendrinti duomenys, išvados naudojamos įstaigos veiklai tobulinti, priemones įtraukiant į Veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo planus.

     Kviečiu būti aktyviais įsivertinimo proceso dalyviais ir teikti informaciją bei nuomones įvairiais veiklos klausimais.