RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


liepos 01 d. - rugpjūčio 31 d.

Vasaros sezono renginiai

Birželio 10-11 d.
NŠA projekto mokymai „2.2-178(PŠ) Ikimokyklinio
ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis:
mokymai programų rengėjams" Rokiškyje.


Birželio 21 d.
Kūrybinis detektyvas „Kur slepiasi paparčio žiedas?" (Rasos šventė).


Birželio 28 d.
Dienos STOVYKLA „SPORTAS - SVEIKATA, PURVAS - PRAMOGA!". Olimpinis projektas + Tarptautinė purvo diena.


Liepos 5 d.
KARŪNOS DIENA, skirta Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.


Liepos 19 d.
IŠDYKUSIŲ BURBULŲ DIENA. Eksperimentų lauke diena „Gaminame muilo burbulus"


Liepos 25 d.
Veiklos dienelė lauke „DEBESŲ KARALYSTĖ" (Debesų stebėjimas, kūrybiniai darbai).


Liepos 29 d. – rugpjūčio 2 d.
KŪRYBINĖ savaitė „MANO MIESTAS ŠVENČIA" (Biržų miesto šventė).


Rugpjūčio 14 d.
Veiklos dienelė lauke „VASAROS APYRANKĖ" (Žolinės).


Rugpjūčio 26-30 d.
SUSITIKIMAI su grupių mokytojų komandomis.


Birželis-rugsėjis
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu,
tyrinėju, žaidžiu" įgyvendinimas

Tėvams

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

Atlyginimo už vaikų maitinimą įstaigose nemoka tėvai (globėjai, rūpintojai):

8.1. jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentus;

8.2. jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir tėvai (globėjai, rūpintojai):

8.2.1. ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną iki 8.30 val. praneša grupės auklėtojui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą, o paskutinę ligos dieną – iki 14 val. informuoja apie  atvykimą į įstaigą kitą darbo dieną;

8.2.2. pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia vieną iš nurodytų dokumentų:

8.2.2.1. patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant neatvykimo pradžios ir pabaigos datas;

8.2.2.2. jeigu vaikas sirgo ilgiau negu 5 darbo dienas, pateikiama pažyma iš sveikatos priežiūros įstaigos arba vaiko sveikatos pažymėjimo išrašas iš portalo www.esveikata.lt. pasirašytas vieno iš tėvų, patvirtinant informacijos teisingumą;

8.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų (kasmetinių, nemokamų, priverstinių, vaiko priežiūros) laikotarpiu, prastovų metu, pateikus pažymą iš darbovietės;

8.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo, gimdymo arba tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų), senelės, senelio vaiko priežiūros atostogų metu ne ilgiau kaip 2 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu), pateikus prašymą, gydymo įstaigos pažymą, darbovietės pažymą apie suteiktas vaiko priežiūros atostogas;

8.5. jeigu vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) dirba pamaininį darbą, pateikus pažymą iš darbovietės apie nustatytą darbo laiką pamainomis;

8.6. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), pateikus prašymą ir nurodžius aplinkybes;

8.7. tėvų papildomos poilsio dienos metu (mamadienio, tėvadienio), pateikus pažymą iš darbovietės;

8.8. vaiko vasaros atostogų (birželio–rugpjūčio mėn.) pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl leidimo vaikui nelankyti įstaigos vieną nepertraukiamą laikotarpį;

8.9. kai priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

            8.10. jei švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama dėl higienos normų pažeidimo, karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, keliančios pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai paskelbimo, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar kitų nenumatytų aplinkybių;

            8.11. jei švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama vasaros atostogų metu; 

8.12. žiemos laikotarpiu, esat labai šaltiems (20 laipsnių šalčio ir žemiau) ir vasarą esant karštiems orams (30 laipsnių karščio ir karščiau), jeigu negalima užimtumo organizuoti vėsesnėse aplinkose, vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (www.meteo.lt) informacija (laukeliuose „Prognozės“ ir „Faktinė informacija“) arba tos dienos oro temperatūra Biržų  mieste;

8.13 jei vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

9. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50ؘ proc.:

9.1. jeigu vaikas turi tik vieną iš tėvų, o kitas:

9.1.1. miręs, pateikus mirties liudijimą;

9.1.2. dingęs be žinios, pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

9.1.3. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, pateikus pažymą iš įkalinimo įstaigos;

9.1.4. vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia;

9.1.5. vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas, pateikus gimimo liudijimo kopiją.

9.2. jeigu šeima augina 3 ir daugiau vaikų, lengvata taikoma ir šeimoms, kuriose yra vaikų, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose. Šeima privalo pateikti pažymą apie šeimos sudėtį bei pažymą iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose. Vaikų ir kūdikių namuose bei globos ir vaikų namuose augantys vaikai, gyvenantys šeimynose ar pas laikinus globėjus, kurie išlaikomi valstybės arba savivaldybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįtraukiami;

9.3. jei vaikui nustatytas neįgalumas (didelis), dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir jis lanko specializuotas grupes bendrosios paskirties įstaigose arba specialiuosius darželius, skirtus vaikams, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, arba ugdomi integruotai bendrosiose grupėse, pateikus įrodančius dokumentus;

9.3. jeigu vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymą apie tėvų (globėjų, rūpintojų) mokymąsi dieninio tipo Lietuvos Respublikos mokyklose;

9.4. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, Krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą), pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos.